> Felhasználási feltételek – Ászf & adatvédelem

A BODYWAKES Hungary Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

tanácsadást igénybe vevő személyek számára

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására, hogy jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelések a GDPR 6. cikk (1) a) b) c) és f) pontján, valamint az egészségügyi adatok tekintetében a 9. cikk (2) a) pontján alapulnak, összhangban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben (Eüak. tv.) foglaltakkal. Ennek megfelelően egyes adatkezelések (kontakt- és számlázási adtok) részben jogi kötelezettségek teljesítéséhez, részben az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez, részben pedig az adatkezelő vagy más harmadik felek jogszerű érdekének az érvényesítéséhez szükségesek, más adatkezelések (egészségügyi adatok) pedig az érintett hozzájárulásán alapulnak, ezért a BodyWakes Hungary Kft. közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

 

Kezelt adatok köre

 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
   Kontakt- és számlázási adatok:

 

név, lakcím, email-cím, telefonszám

 

kapcsolattartás az érintettel, illetve a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kommunikáció elősegítése GDPR 6. cikk (1) f)

adatkezelő jogos érdeke

GDPR 6. cikk (1) b)

érintettel kötött szerződés teljesítése, vagy szerződéskötést megelőző lépések megtétele

számviteli törvények szerinti okiratok, pl. számla, bizonylatok kiállítása céljából GDPR 6. cikk (1) c) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
Egészségügyi adatok:

Fizikai, élettani jellemzők: életkor, nem, testsúly, testméretek.

Anamnézis során, illetve kérdőívekre adott válaszok alapján felvett adatok: ismert betegségre, korábbi műtétre, aktuális panaszra, szülésre illetve vetélésre, sejtszintű vitalitásra, hasnyálmirigy-kapacitásra, táplálkozási típusra, hormontípusra, gyomorra, máj- és epehólyagra, vékonybélre, vastagbélre, immunrendszeri állapotra, parazita- vagy gombafertőzésre, alvásminőségre stresszérzékenységre vonatkozó adatok, arcdiagnosztika.

Korábbi orvosi vizsgálatok keretében keletkeztetett egészségügyi adatok: laboreredmények, egyéb vizsgálati eredmények, orvosi diagnózisok.

egészségügyi, táplálkozási és életmódváltási tanácsadás a felvett egészségügyi adatok elemzése alapján GDPR 6. cikk (1) a) pontja; illetve 9. cikk (2) a) pontja – az érintett hozzájárulása

 

 

Az adatkezelő: a BodyWakes Hugary Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 53., Cg. 01-09-275970, képviseli: Szántai Zsolt ügyvezető).

 

Adatfeldolgozók: Tájékoztatjuk az érintettet, hogy az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatkezelőnek könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás: az Everest Accounting Kft. (székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 9. 2. em. 1., Cg. 01 09 274656, képviseli: Túry Máté Zoltán ügyvezető). A személyes adatokat tároló ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerhez tárhelyszolgáltatást nyújt: a MiniCRM Zrt. (Cg: 01 10 047449, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., képviseli: Leskó Norbert Péter vezérigazgató), és személyazonosító adatai valamint egészségügyi adatai részben az előbbi rendszerben kerülnek feldolgozásra, részben pedig a genetikai táplálkozást mérő / elemző szoftver által, amelynek adatait tárolja: Ivánné Petrecz Gabriella e.v. (9400 Sopron, Elő sor 7.). Adatfeldolgozóként jár el továbbá az Ön tanácsadója / értékesítője, aki Öntől a személyes adatokat az adatkezelő megbízásából felveszi.

Az egészségügyi adatok kezelésének jogalapja: az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, konkrét, kifejezett és határozott hozzájárulása az adatok kezeléséhez a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján.

 

Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének célja: (Eüak tv. 4. § (1) bekezdésben felsorolt célok közül):

–  az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

az érintett egészségi állapotának nyomon követése.

 

A fent meghatározott céloktól eltérő célra is lehet az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: törvényes képviselő) – megfelelő tájékoztatáson alapuló – írásbeli hozzájárulásával egészségügyi és személyazonosító adatot kezelni. A fent meghatározott adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő valamennyi személyes adatot az Ügyféllel kötött szerződés megszűnésétől számított 10 évig őriz. Mivel azonban az egészségügyi adatok kezelése hozzájáruláson alapul, ezért ezen adatok kezeléséhez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Mivel a személyes adatok felvételére egyes esetekben már szerződéskötést (értsd: valamely tanácsadásunkra való beiratkozást) megelőzően sor kerül, ezért abban az esetben, amennyiben az érintett a vele egyeztetett első személyes konzultációs / beiratkozási időpont alkalmával nem jelenik meg (és újabb időpont egyeztetésére sem kerül sor), úgy – mivel szerződéskötésre nem kerül sor, és megszűnik az adatkezelés célja – az Adatkezelő az érintett személyes adatait ezen időponttól számított egy héten belül törli.

 

Adatok továbbítása: a személyi edzőnek, ha igénybe vesz személyi edzést (egészségügyi adatok is), valamint a GymCity edzőteremnek (csak kontaktadatok a belépőkártya előállításához).

 

Adatbiztonság: Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, megsemmisítésének, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének védelmében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.

 

Adattovábbítás: Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

Az érintett jogai: Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló igényét e-mailben az ugyfelszolgalat@bodywakes.hu címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől.

 

Jogorvoslat: Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az anyagcsere-típus szerinti táplálkozási rendszerben egy újszerű eljárásról van szó, amely komplementer orvosi alapokon nyugszik. A táplálkozási rendszer tulajdonságainak és hatásának minden adata olyan ismeretekre vezethető vissza, melyek magának a módszernek a fejlesztése során, illetve az annak használatából eredő tapasztalatok alapján keletkeztek, és nem felelnek meg feltétlenül a meghatározó tudomány álláspontjának. Ez ugyanígy érvényes az EVA 3000 orvostechnikai eszközre.

 

Kijelentem, hogy a mérésnek önkéntesen vetem alá magam, a mérési eljárásról az adatkezelő teljeskörűen felvilágosított, a mérés által elérhető eredménnyel, illetve azzal, hogy a mérés által nyújtott eredmény csak az instrukciók, illetve a kapott étrend betartása mellett érhető el, tisztában vagyok.

 

A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő a mérés következtében birtokába jutott – a méréssel kapcsolatos – információt, adatot anonimizáltan tudományos kutatás, tanulmánykészítés céljára felhasználja

A BODYWAKES Hungary Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

az online táplálkozási kérdőívet önkéntesen kitöltő személyeknek

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására, hogy jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelések a GDPR 6. cikk (1) a) pontján alapulnak. Ennek megfelelően az adatkezelések során felvett alábbi adatok jogszerű kezeléséhez az érintett hozzájárulása nélkülözhetetlen, ezért a BodyWakes Hungary Kft. az alábbi adatkezelési tájékoztatót teszi közzé az online táplálkozási kérdőívet önkéntesen kitöltő személyek számára. Az alábbi táblázatban foglalt adatok kezeléséhez a kérdőív véglegesítésével és elküldésével a kitöltő a hozzájárulását adja, az alábbiak szerint.

 

Kezelt adatok köre

 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Táplálkozási kérdőív:

 

online táplálkozási kérdőíven feltett kérdésekre adott válaszok

a táplálkozási kérdőívben foglaltak kiértékelése GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett hozzájárulása
Elektronikus hírlevél küldéséhez szükséges adatok:

 

név, email-cím, online táplálkozási kérdőíven feltett kérdésekre adott válaszok

a táplálkozási kérdőívben foglaltak kiértékelése és a kitöltő személy tájékoztatása, elektronikus hírlevél küldése GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett hozzájárulása

 

Az adatkezelő: a BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53., cégjegyzékszám: 01-09-275970, képviseli: Szántai Zsolt ügyvezető).

 

Adatfeldolgozók: Tájékoztatjuk az érintettet, hogy az Adatkezelő a megadott adatok adatbázisának kezelése során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatkezelő webtárhely-szolgáltatója és email-tárhely szolgáltatója: a 3 in 1 Hosting Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.).

 

Az adatkezelés célja: A táplálkozási kérdőívbe bevitt adatok kezelésének célja azok egyszeri kiértékelése, webes felületen. Amennyiben az érintett szeretné email-ben is megkapni a kiértékelést, úgy ezt az elektronikus hírlevélre való feliratkozás útján érheti el. Az elektronikus hírlevél küldésének célja: közvetlen üzletszerzés.

 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat, továbbá bármely olyan személyes adatot, amit az érintett a kérdőív kitöltése során önkéntesen megad, mindaddig kezeli, amíg a rendszer a kérdőívben foglaltakat kiértékeli és arról az érintettet tájékoztatja.  Az elektronikus hírlevélre feliratkozás adatait az Adatkezelő leiratkozásig kezeli.

 

Adatbiztonság: Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, megsemmisítésének, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének védelmében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.

 

Adattovábbítás: Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

Az érintett jogai: Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló igényét e-mailben az ugyfelszolgalat@bodywakes.hu címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől.

 

Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A BODYWAKES HUNGARY KFT.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

WEBOLDALON ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐKNEK

A jelen tájékoztató elfogadásával Ön megerősíti azon szándékát, hogy a BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest, Megyeri út 53., Cg. 01-09-275970; képviseli: Szántai Zsolt ügyvezető) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás (webshop) igénybevétele, azaz a www.bodywakes.hu oldalon üzemelő webáruházban történő megrendelés leadásakor feltüntetett adatait az Önnel való kapcsolatfelvétel és a rendelés teljesítése céljából kezelje.

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. Cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

 

Az adatkezelő: a BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53., cégjegyzékszám: 01-09-275970, képviseli: Szántai Zsolt ügyvezető).

 

Adatfeldolgozók: Tájékoztatjuk az érintettet, hogy az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe a webáruház működtetésével összefüggő egyes adatkezelési műveletek elvégzése tekintetében. Adatfeldolgozóként járnak el a következő szervezetek:

 

 • Könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás:

Everest Accounting Kft. (1051 Budapest, Arany János utca 9. 2. em. 1.)

 

 • Számlázóprogram üzemeltetője:

Octonull Kft. (1085 Budapest, József krt. 74. 1. em. 6.)

 

 • A webáruházban rendelt ételek kiszállítása tekintetében:

Europe Gastro Kft. (1055 Budapest, Markó utca 1/B. II. em. 19.)

 

 • A webáruházban rendelt termékek tárolására:

WEBSHIPPY Magyarország Kft. (1044 Budapest, Ezred utca 2. B2. ép. 13.)

Csomagjaink összeállítását és termékeink kiszállítását a Webshippy Fulfillments Kiszervezett Webáruház Logisztikai Szolgáltató végzi.

 

 • A webáruházban rendelt ételek / termékek kiszállítói:

Foxpost Zrt. (3200 Gyöngyös, Batsányi Lajos u. 9.)

GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.)

 

 • A webáruházban rendelt termékekkel kapcsolatos fizetés lebonyolítása tekintetében:

Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.),

OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.)

Kereskedő cégneve: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.

Fizetési Elfogadóhely webcíme: http://bodywakesfood.hu; https://bodywakes.hu/webshop; http://sf.bodywakes.hu

Kereskedő által továbbított adatok megnevezése: az érintett neve, e-mail-címe, lakcíme / szállítási címe / számlázási címe, telefonszáma, továbbá bármely olyan egyéb személyes adat, amit az érintett az üzenetében önkéntesen megad.

Magyar nyelvű nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) () adatkezelő által a(z) felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Kereskedő által továbbított adatok megnevezése: az érintett neve, e-mail-címe, lakcíme / szállítási címe / számlázási címe, telefonszáma, továbbá bármely olyan egyéb személyes adat, amit az érintett az üzenetében önkéntesen megad.

 • Webtárhely-szolgáltató és email-tárhely szolgáltatója:

3 in 1 Hosting Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.)

 

 • Kontaktadatok tárolásában közreműködő adatfeldolgozó:

MiniCrm Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.)

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló, konkrét és önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján. Amikor az adatkezelő számlaadási kötelezettségének tesz eleget, akkor adatkezelése – a számlázás céljából kezelt adatok tekintetében – jogszabályi kötelezettség teljesítésén, vagyis a GDPR 6. cikk (1) c) pontján alapul.

 

Az adatkezelés célja: Az egyes konkrét megrendelések esetén az érintettel való kapcsolattartás és a megrendelés teljesítése. Egyedi megrendelések csak vásárlói fiók létrehozásával adhatók le. A vásárlói fiók létrehozásával az adatkezelő az érintett adatait a hozzájárulás visszavonásáig megőrzi, így az adatkezelés célja az adatok megőrzésével a jövőbeni vásárlások megkönnyítése. A számlázáshoz szükséges adatokkal az adatkezelés célja a számviteli jogszabályoknak megfelelő adattartalmú számla kiállítása.

 

A kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail-címe, lakcíme / szállítási címe, telefonszáma, továbbá bármely olyan egyéb személyes adat, amit az érintett az üzenetében önkéntesen megad.

 

Az adatkezelés időtartama: A vásárlói fiókban rögzített adatokat az adatkezelő addig kezeli, míg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja. A számlázáshoz használt adatokat az adatkezelő mindaddig kezeli, amíg azt részére a vonatkozó számviteli jogszabályok kötelező teszik (6 évig).

 

Adatbiztonság: Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, megsemmisítésének, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének védelmében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.

 

Adattovábbítás: Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

Az érintett jogai: Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló igényét e-mailben az ugyfelszolgalat@bodywakes.hu címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől.

 

Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban „ÁSZF”)

 1. Bevezetés

Jelen ÁSZF tartalmazza a BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest, Megyeri út 53.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-275970; adószám: 25452318-2-41; a továbbiakban „Szolgáltató”) által a https://bodywakes.hu honlapon (a továbbiakban „Honlap”) üzemeltetett a Honlap használatának feltételeit, módját, valamint a Honlapon nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személy (a továbbiakban „Felhasználó/Ön”) és a Szolgáltató között alkalmazandó általános szerződési feltételeket.

A Felhasználó a Honlap használatával és a megrendelés leadásával (regisztrációval és a rendelés megerősítésével, illetve feladásával) valamint szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat így azt, hogy a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint a Szolgáltató és a Felhasználó közötti adásvételi szerződésre a jelen ÁSZF vonatkozik.

Kérjük a Honlap használata előtt olvassa el az a mindenkor hatályos ÁSZF-et ami tartalmazza a szerződéskötést megelőző tájékoztatást.

A jelen ÁSZF hatálybalépésének a napja: 2017. 09. 26. A jelen ÁSZF rendelkezései a hatálybalépésének a napjától vissza vonásig érvényesek és valamennyi Felhasználóra vonatkoznak. A Felhasználó a rendelés feladásával vagy szolgáltatás igénybevételével elismeri, a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri és az ÁSZF-et elolvasta, továbbá az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Felhasználó a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF-et időről időre megváltoztassa. Kérjük, minden vásárlás előtt olvassa el és ellenőrizze az ÁSZF-et. Kérjük alaposan olvassa át az ÁSZF-et tekintettel arra, hogy az ÁSZF tartalmazza a fogyasztó (Ön) és a vállalkozás (Szolgáltató) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése szerinti az Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozást terhelő kötelező tájékoztatást a fogyasztók részére,  amely a Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a szerződés részét is képezi.

Amennyiben nem fogadja el az ÁSZF valamely rendelkezését vagy nem járul hozzá az ÁSZF-ben történő bármiféle változáshoz, kérjük, azonnal szüntesse be az oldal használatát.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek és szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja. A módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. Tehát minden változtatás, amely az Ön visszaigazolt rendelése után következik be, nem fogja érinteni az adott rendelését, kivéve, ha a változtatást törvény írja elő számunkra, illetve az ÁSZF 12.1 pontjában foglalt kivételt.

A Honlapon keresztül megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek azt a Szolgáltató nem iktatja.

 

 

 1. A Szolgáltató

Név: BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-275970

Adószám: 25452318-2-41

 

Ügyfélszolgálat

BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím:                1044 Budapest, Megyeri út 53.
Telefon:          +36 70 671 1160
Fax:                 +36 70 671 1160
E-mail:            ugyfelszolgalat@bodywakes.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől péntekig 9:00 – 18:00 között.

 1. A Honlapon használatának feltételei

A Honlapon való vásárláshoz Önnek valós adataival regisztrálnia kell és meg kell adnia személyes adatait. Ez különösen érvényes nevének, e-mail címének és szállítási címének megadására. A Szolgáltató mindennemű felelősséget elhárít a regisztráció során hibásan vagy helytelenül megadott adatokból adódó, szolgáltatásban vagy a szolgáltatás teljesítésében bekövetkezett károkért, hibákért.

A Honlapon kizárólag 18. életévüket betöltött cselekvőképes személyek vásárolhatnak.

 

 1. Fogalmak:

Termékek: A továbbiakban termékek alatt értendő minden a Honlapon forgalmazott és eladásra fel kínált termék, amely aktuálisan megrendelhető.

Étel szállítás: A továbbiakban minden a Szolgáltató által a Holnapon keresztül nyújtott ételszállítással kapcsolatos szolgáltatás.

Rendezvény: A továbbiakban minden a Szolgáltató által szervezett és általa vagy közreműködője / alvállalkozója által megtartott rendezvény.

Konzultáció: A továbbiakban minden a Szolgáltató által szervezett és általa vagy közreműködője / alvállalkozója által megtartott Konzultáció.

Szolgáltatás: A Honlapon keresztül értékesített Étel szállítás, Rendezvény vagy Konzultáció.

 1. Regisztráció
  • Amennyiben Ön az Honlapon megrendelést kíván leadni Termékre vagy Szolgáltatásra a rendszerben történő regisztráció az első rendelés leadásával és az elérhető regisztrációs adatlapnak a kitöltési útmutatónak megfelelően való kitöltésével történik meg. Ezek után az Ön e-mail címére érkezik egy e-mail, az ebben található felhasználó névvel és jelszóval tud bejelentkezni.
  • A regisztráció feltétele, hogy Ön a Tájékoztatás, az ÁSZF-t, és az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvassa ezáltal megismerje és azt magára nézve kötelezőnek ismerje el és hozzájárulását adja a személyes adatainak kezeléséhez, amit a megfelelő doboz bejelölésével igazol. Szolgáltató biztosítja, hogy a Honlapon mind az ÁSZF, mind az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor, bárki számára hozzáférhető, megismerhető.
  • A regisztráció során a Szolgáltató tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és ezzel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az ADATVÉDELMI NYILATKOZAT menüpont alatt található meg.
  • A Felhasználó köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni vagy jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Felhasználót terhelik.

 

 • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által hibásan megadott adatok következtében a Felhasználónál esetlegesen felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem vállal felelősségét és lemond miden ebből adódó igényéről (beleértve a következmény károkat is).

 

 • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy által hibásan megadott adatok következtében a Szolgáltatónál felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Felhasználó felelősség körébe tartozik.

 

 • A Szolgáltató nem felel a Felhasználót ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Felhasználó a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi.

 

 • Amennyiben a Felhasználó (vevő) jogi személy adatait adja meg a megrendelés során és a szerződéskötéskor is a jogi személy minősül a vevőnek.

 

 • A Szolgáltató jogosult a hibásan kitöltött regisztrációs adatlapot érvénytelennek tekinteni. Az érvénytelen regisztrációs adatlap nem jelent kötelezettséget az Szolgáltatóra nézve így az érvénytelen regisztrációs adatlappal leadott megrendelést (Ajánlatot) a Szolgáltató nem köteles elfogadni.
 • A Szolgáltató továbbá semmilyen formában nem vállal felelősséget a Felhasználó által helytelenül megadott adatokból eredendő téves teljesítésért.
 • A regisztráció során megadott adatokhoz a Felhasználó bármikor jogosult hozzáférni és megváltoztatni, feltéve, hogy a változások a valóságnak megfelelnek. A Felhasználó jogosult továbbá a regisztráció során megadott adatait törölni, vagy töröltetni az Szolgáltatóval. A Felhasználó kérésére törölt adatok az Szolgáltató szerződésszerű teljesítését akadályozhatják vagy lehetetlenné tehetik, ezért az Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó megrendelését azért nem tudja teljesíteni, mert a Felhasználó a regisztráció során megadott adatait törölte vagy töröltette.
 • A sikeres regisztrációról a Felhasználó visszaigazolást kap a regisztráció során megadott e-mail címre.
 • Ha Ön regisztrált Felhasználó, de elfelejtette jelszavát, használja a bejelentkezés során az ” Elfelejtett jelszó” opciót amellyel új jelszót igényelhet.
 • Amennyiben a Honlapon regisztrált és ismételt igénybe kívánja venni a Szolgáltatást vagy Terméket kíván rendelni akkor  a “Bejelentkezés” menüpont segítségével tud belépni. Itt adja meg felhasználó nevét (email cím) és jelszavát, majd nyomja meg a „bejelentkezés” gombot. Ha sikeres a belépés akkor a jobb felső sarokban megjelenik a “FIÓKOM” menüpont ami az Ön személyes fiókjának adatait tartalmazza és ahol azokat bármikor megváltoztathatja.
 1. Rendelés menete és a rendelések feladása
  • Minden rendelés az elfogadás és rendelkezésre állás függvénye. Az Ön bevásárlókosarában lévő Termékek nincsenek lefoglalva, azokat a megrendelés véglegesítése (a megrendelési folyamat teljes befejezése) és megerősítése előtt más Felhasználók megvásárolhatják.
  • Amennyiben Szolgáltatást nyújtása a rendelkezésre álló szabad helyek függvénye. A jelentkezés elküldésével a Szolgáltatásra szóló jelentkezése még nincsen elfogadva azokat a megrendelés véglegesítése (a megrendelési folyamat teljes befejezése) és email útján történő megerősítése után kerül a jelentkezés végleges elfogadásra.
  • A Honlap felületein megjelenő információkban előfordulhatnak hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok a Termék és Szolgáltatás leírását, árazását és promócióját, ajánlatokat, termékszállítási költséget, szállítási időt és hozzáférhetőséget illetően. A Szolgáltató fenntartja a jogot bárminemű hiba, pontatlanság vagy hiányosság kijavítására, valamint arra, hogy előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztassa vagy frissítse az információkat.
  • A Honlapon értékesített Termékeket és nyújtott Szolgáltatásokra való jelentkezést az egyes menüpontokra (étlap, konzultáció) kategóriákra rákattintva éri el. Ha menüpontba belép, megtekintheti Termékeink és Szolgáltatásaink rövid leírását, árát, kiszerelését és egyéb fontos tulajdonságait.

 

 • Az Ön által kiválasztott Termék vagy Szolgáltatás oldalán tudja elkezdeni a vásárlás folyamatát. Az étlapról történő rendelés mennyiségének beállítása után a kiválasztott étel automatikusan a “KOSÁRBA” kerül és hozzáadódik a megvásárolni kívánt Termék vagy Szolgáltatás listájához. Ezt a folyamatot minden olyan Terméknél vagy Szolgáltatásnál meg kell ismételni, amelyet Ön meg kíván rendelni.

 

 • A kosár tartalmát az Honlap jobb felső sarkában lévő „kosár” ikonra kattintva ellenőrizheti. Itt módosíthatja a kosárba tett Termékből vagy Szolgáltatásból milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Ha a megrendelés mellett dönt kattintson a “Rendelés áttekintése” vagy “Megrendelés véglegesítése” gombra.

 

 • A megjelenő oldalon kérjük adja meg a szállítási címet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a „Kosár tartalmának a megrendelése” feliratra való kattintással elektronikus úton kötött szerződésnek minősül és az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

 • A „Kosár tartalmának a megrendelése” előtt még egyszer ellenőrizheti adatai helyességét, amennyiben hibát talál akkor a Honlap jobb felső sarkában lévő „kosár” ikonra kattintva „Rendelés Törlése” gombra lépve javíthat.

 

 • Amennyiben a Kosárhoz további Termékeket vagy Szolgáltatást kíván hozzáadni a Honlap menüire kattintva, az adott kategóriákból történő kiválasztás után, a fent leírtak alapján lehetséges.
 • Helyes adatok és a megrendelni kívánt Termékek vagy Szolgáltatás ellenőrzése után fejezze be rendelését a „Kosár tartalmának a megrendelése” gombra kattintva. A sikeres vásárlásról minden esetben visszaigazoló email-t küldünk.

 

 • A Szolgáltatás igénybevételére az adott Szolgáltatás oldalán tud jelentkezni. A jelentkezési űrlap kitöltése után a “Jelentkezem” gombra kattintva tudja leadni a rendelését. Felhívjuk a figyelmet, hogy a „Jelentkezem” feliratra való kattintással elektronikus úton kötött szerződésnek minősül és az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

 1. Szállítási mód

Termékeinket kizárólag Magyarország területére szállítjuk ki. A GLS futárszolgálatával valamint Szolgáltatásainak kizárólag Magyarország területén nyújtjuk.

 • Házhoz szállítás
  • Termékeinket kizárólag belföldre áll módunkban kiszállítani. A szállítás kizárólag munkanapokon történik, 8-16 óra közötti intervallumban, pontos időmegjelölés nélkül.
  • A becsült szállítási határidő étel rendelése esetén a rendelésben megjelölt napra vonatkozó étel az adott napon kerül kiszállításra.
  • Amennyiben a csomag láthatóan sérült vagy nyitott, akkor a csomagot ne vegye át, ezt követően haladéktalanul értesítse Ügyfélszolgálatunkat a történtekről.
 • Szállítással kapcsolatos közös szabályok
  • A Szolgáltató biztosít minden rendelést a szállítási idő alatt, amíg az az Ön által megadott szállítási címre kézbesítésre kerül.
  • Szolgáltató törekszik minden rendelést 48 órán belül postára adni. A becsült szállítási idők csak tájékoztatásul szolgálnak, és a postára adás időpontjától számolandók. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen késésért. A szállítási időtől való eltérés nem minősül az a Szolgáltató szerződésszegésének, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
  • A Felhasználó a megrendelt termék átvételekor köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson vagy a terméken, jegyzőkönyv felvételét kérheti a futártól, ugyanis a termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, amely azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak nem áll módjában utólagos mennyiségi és minőségi reklamációt elfogadni.
  • Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék és a sérülés az árú átvételét megelőzően keletkezett, a Szolgáltató díjmentesen biztosítja a termék visszavételét, illetve cseréjét. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az átvételt követően észlelt sérülésekért.
  • A Szolgáltató a megrendelt termékeknek a futártól történő átvételét követően nem áll módjában a Felhasználó olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Felhasználó a megrendelt termékeknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie.
  • Amennyiben, a megrendelt termékek átvétele a Felhasználónak felróható okból hiúsul meg, a Felhasználó köteles a Szolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni.

 

 1. Fizetés
  • A Honlapon keresztül történő vásárlás készpénzben utánvétel) és bankkártyás fizetéssel lehetséges.
  • Amennyiben Ön az utánvéttelt választja akkor teljes összeget (megrendelet termékek ára + szállítási költség) a futárnak kell kifizetni készpénzben, aki a pénz átvétele után átadja Önnek a megrendelt termékeket tartalmazó csomagot.
  • Amennyiben Ön Bankkátyás fizetést választja akkor a Honlapon a “Fizetés és rendelés befejezése” gomra történő kattintás után a vásárló átirányításra kerül választástól függően a PayPal vagy a Barion on-line bankkártyás fizetési oldalára. A fizetési oldalon HTTPS (titkosított) kommunikációval történik a tranzakció hitelesítése, ahol a bankkártya számát, lejárati dátumát és a három jegyű ellenőrző (CVC2, CVV2) kódját kérik el. A fizetési oldalon megadott bankkártya adatokat a Szolgáltató semmilyen módon nem tárolja. Bankkártyától függően más biztonsági kódot is kérhet a fizetési rendszer
  • A Szolgáltató bankkártyás fizetés partnere a Barion és a Payapal és a következő kártyákkal fizethet: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron (amennyiben a kártya kibocsátója engedélyezi azt).
  • Helyes kártyaadatok megadása után megfelelő fedezet esetén a fizetési tranzakció banki oldalon végbemegy. A tranzakciót követően a Pay1Pal és a Barion fizetési oldala a vásárlót visszanavigálja a webáruház oldalára. A banki tranzakció eredményéről már a webáruház oldala nyújt tájékoztatást.
  • Sikeres banki tranzakció esetén a vásárló email-ben kap értesítést a megrendelés tényéről. Sikertelen fizetés esetén a vásárló a webáruház fizetési oldalára navigálódik vissza.
  • Ön szavatolja, hogy az Ön által használt hitel-/bankkártya az Öné vagy a hitel-/bankkártya tulajdonosa külön felhatalmazta Önt annak használatára. Minden hitel-/bankkártya-tulajdonos felelősséggel tartozik a kártya érvényességének ellenőrzéséért és a kártyakibocsátó által történő engedélyezésért. Ha az Ön fizetési kártyájának kibocsátója elutasítja a fizetés engedélyezését a Szolgáltató felé, nem tartozunk felelősséggel semmiféle késésért vagy a szállítás elmaradásáért.
  • A Szolgáltató a lehetőségeihez mérten mindent megtesz a Felhasználó rendelési és fizetési adatainak biztonsága érdekében, azonban nem felel semmilyen veszteségért, amely abból származik, hogy egy harmadik fél engedély nélküli hozzáférést szerez bárminemű adathoz, melyet a Felhasználó megadott.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vételárat, valamint az esetleges szállítási díjat és kezelési díjat a szállítási módnak megfelelően, készpénzben vagy bankkártyával köteles teljesíteni.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy futárszolgálat által történő kézbesítés esetén a vételárat a futárnak az átvétel időpontjában, az átvétel helyszínén, átadás- átvételi elismervény / fuvarlevél ellenében készpénzben köteles megfizetni.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy bankkártyás fizetéssel történő fizetés esetén a Termék kiszállítására a vételárnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor.

 

 1. Felelősség
  • A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során Felhasználónál felmerülő olyan vagyoni és nem vagyoni károkért, amely a Felhasználó gondatlanságából fakad vagy harmadik személy bűncselekménnyel okoz.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Honlapon linkeket helyezhet el amelyek más honlapokra mutatnak és amelyek tartalmáért a Szolgálta nem vállal felelősséget így Szolgáltató nem felel azon károkért amelyeket harmad személyek által üzemeltetett honlapok használatával összefüggésben keletkeztek.
 2. Szellemi tulajdonjogok
  • Minden, a Honlapon szereplő tartalom, mint például képek, dokumentumok, logók, menük, weboldalak, eszközök, betűtípusok, dizájnelemek, és összeállítások vagy funkciók (a továbbiakban együtt „tartalom”) az Szolgáltató tulajdonát képzi és szerzői jog és egyéb, a szellemi tulajdont oltalmazó törvények és rendeletek oltalma alatt áll. Ön nem reprodukálhatja, forgalmazhatja, tüntetheti fel, módosíthatja, nem készíthet hasonló munkát belőle és nem használhatja a tartalmat semmilyen módon, egészben vagy részben az Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
 3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás,
  • A Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja a megrendelést. Amennyiben a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
  • A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelési adatokat, így a megrendelt termék vagy szolgáltatás megnevezését, árát, a választott fizetési és szállítási módot, a rendelés sorszámát és a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.
 4. Termékek / Szolgáltatások
  • A Termékek és Szolgáltatások fő tulajdonságai a Honlapon az egyes Termékek és Szolgáltatások oldalain szerepelnek. A Honlapon eladásra kínált Termékek és Szolgáltatások bemutatására használt képek eltérhetnek a valódi megjelenéstől, tekintettel arra, hogy ez – a fényképek, illetve színek tekintetében – függ a használt webböngésző és monitor beállításától.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Termékek és Szolgáltatások minőségében és fő tulajdonságokban megegyeznek a Honlapon az adott típusú Termékek és Szolgáltatások kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékek és Szolgáltatások, azzal, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékekhez és Szolgáltatásokhoz képest változtatást nem kérhet.
 5. Árak és árazási Irányelvek
  • A Honlapon szereplő árak tartalmazzák az általános forgalmi adót (áfa).
  • Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül is bármikor változtassunk a Honlapon szereplő árakon vagy bármikor megszakítsuk a szolgáltatás. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel Önnek vagy bármilyen harmadik féllel szemben semmiféle változtatás, ármódosítás és a szolgáltatás beszüntetésének vagy szüneteltetésének tekintetében. A rendelés leadásával a Honlapon feltüntetett ár elfogadásra kerül, kivéve, ha fizetési hiba áll fenn.
  • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató bármikor jogosult a ár módosítására. Az új ár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a termék árát a Honlapon feltüntetetthez képest a megrendelés után megváltoztassa, amennyiben a ár hibásan került feltüntetésre a Holnapon. A Szolgáltató köteles a Felhasználót a megváltozott árról a hiba észlelését követően haladéktalanul értesítenie.
  • A Felhasználó kifejezetten tudomásul, hogy az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől.
  • A Felhasználó az értesítés kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül köteles jelezni az elállási szándékát, amennyiben ezt nem teszi úgy tekintendő, hogy nem kívánt élni az elállási jogával. Ezen elállási jog nem érvényesítése nem érinti az ÁSZF 14. pontjában foglalt elállási jogot.
 6. A szerződés létrejötte
  • A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása vagy a jelentkezés elküldése elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, amely szem előtt tartja az Európai Parlament és a Tanács fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
  • A szerződés a visszaigazolás megérkezésével jön létre.
  • A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek; a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.
  • A Honlapon keresztül megrendelt Termékekre és Szolgáltatásokra a szerződés különböző Termékekre és Szolgáltatásokra jöhet létre erre tekintettel a Felhasználó elfogadja, hogy Terméket vételár és a Szolgáltatásokat szolgáltatási díj ellenében lehet megvásárolni vagy igénybe venni. Az ár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza.
  • Vételár futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit. A kiszállítás költségeiről az ÁSZF 6. pontjában tájékozódhat.
  • Az ÁSZF-ben foglalt megrendelési menetének végig vitele és a feltételek maradéktalan teljesülésével érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.
  • A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a szerződés létrejöttével fizetési kötelezettség terheli.
  • A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a regisztráció törlése nem érinti a már elküldött megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi szerződést.
  • A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével (megrendelt termék(ek) kézbesítése/átvétele és a Vételár megfizetése) megszűnik.

 

 1. Elállási jog

A fogyasztót azaz Önt a Rendelet 20. §-a alapján elállási jog illeti meg az alábbiak szerint.

Az elállási jog kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkozik, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjére (a továbbiakban: „fogyasztó”).

A fogyasztó a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

A fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A Felhasználó/fogyasztó az elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatja a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségire.

A Felhasználó/fogyasztó az elállási szándékának jelzésére használhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő Elállási/Felmondási nyilatkozatmintát, amely az ÁSZF 1. számú mellékletét képzi.

A fogyasztó elállási jogát határidőben gyakoroltnak kell tekinteni, ha a fogyasztó az átvétel napjától számított tizennégy (14) napon belül elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

Javasoljuk, hogy a fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A terméknek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni utánvéttel visszaküldött csomagot. A termék visszaküldésének költségének kívül a fogyasztót semmilyen más költség nem terheli az elállás kapcsán. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte – a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten a hozzájárulását adja más fizetési mód igénybevételéhez; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli a fogyasztót.

A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 1. Elállási és felmondási jog elvesztése

A fogyasztót az alábbi esetekben nem illeti meg az elállási és felmondási jog:

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, mint például tréningek vagy konzultáció.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében mint például étel rendelés.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású hang- vagy képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Az azonosító címke a termékről eltávolításra került.

A termékeket nem kompletten, használatlan állapotban, az eredeti csomagolásban küldi vissza.

Amennyiben egy készletet küld vissza, annak nem minden részét tartalmazza.

Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki, mint például képzések és táborok.

 

 1. Elállási jog vizsgálata

A Szolgáltató a visszaküldés után ellenőrzi a Felhasználó/fogyasztó visszaküldésre való jogosultságát a kormányrendeletben és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a visszaküldés minden feltételnek megfelel, a visszaküldendő termékek elfogadásáról a Felhasználó/fogyasztó e-mailben kap értesítést és a Felhasználó/fogyasztó választása szerint a Szolgáltató kicseréli a terméket vagy visszatéríti a visszaküldött termékek vételárát

A vételár visszatérítésének időkerete függ a használt fizetési módtól.

 1. Szavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A kétéves elévülési határidőn túl a Felhasználó már nem tudja érvényesíteni kellékszavatossági jogait.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A kiszállítást/átvételt követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának a következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználót termékszavatosság illeti meg. Ez esetben a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Felhasználó/fogyasztó a szavatossági igényeit a Szolgáltató jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségein érvényesítheti.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató az ÁSZF 2-es számú mellékletben található.

 1. Panaszügyintézés

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségein érvényesítheti.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt lehetősége szerint azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

A Szolgáltató személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv egy példányát helyben átadja a Felhasználónak.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát a Felhasználónak.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A Szolgáltató a telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben megkönnyíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A válaszadás jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: 06-1-488-2131
Fax száma: 06-1-488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A lakcím szerinti illetékes békéltető testületek listáját itt találja meg:

http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A panasza elektronikusan is beküldhető egy előzetes regisztráció után az alábbi linken:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 1. Technikai korlátok

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, amely megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást.

 

 1. Adatvédelmi szabályzat

A Szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://bodywakes.hu/adatvedelmi_nyilatkozat

 

 1. Kapcsolattartás
  • A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely kérés, információ, jognyilatkozat a Felek között kizárólag abban az esetben érvényes, ha
   • a Felhasználó a Szolgáltatónak az ÁSZF-ben megjelölt címére e-mailben elküldi, székhelyére személyesen kézbesíti, ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adja, vagy telefaxon elküldi;
   • a Szolgáltató a Felhasználónak a regisztráció során megadott címére e-mailben elküldi, címére személyesen kézbesíti, ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adja, vagy telefaxon elküldi.
  • A kérelmek, nyilatkozatok, utasítások, információk vagy egyéb dokumentumok a következő időpontokban tekintendők kézbesítettnek:
   • személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervény szerinti átvétel pillanatában;
   • ajánlott levél esetén a kézbesítés pillanatában, vagy amennyiben a kézbesítés nem volt lehetséges, a postahivatalban rendelkezésre tartási időszak lejártakor;
   • e-mail útján történő kézbesítés esetén akkor, amikor az üzenet átvételének megerősítését kinyomtatja a küldő fél.

 

 1. Vegyes rendelkezések
  • A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel és ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.
  • Jelen ÁSZF minden pontja önmagában érvényes. Amennyiben bármely bíróság vagy hatóság úgy dönt, hogy valamelyik pontja jogellenes vagy nem végrehajtható, akkor a többi pontja továbbra is hatályban marad és érvényes. Amennyiben jelen szerződés bármely része nem végrehajtható, ezen rész végrehajthatatlansága nem érinti a többi részt, amelyek továbbra is hatályosak és érvényesek. Amennyiben lehetséges, ahol egy pont /alpont vagy egy pont/alpont része leválasztható legyen úgy, hogy a többi része érvényes legyen akkor ezt a részt ennek megfelelően kell értékelni. Amennyiben ez nem lehetséges akkor a Felek megállapodnak, hogy a pontot úgy kell helyrehozni és értelmezni – amennyire ez a jogszabályok alapján megengedett -, hogy minél jobban megközelítse az eredeti pont/alpont jelentését.
  • A jelen Szerződést a magyar jogszabályok szerint értelmezendő, tekintet nélkül a kollíziós magánjog alapelveire. A magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel bírnak a Szerződésből eredő minden vitát illetően.
  • A Felek vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a vitájukat békés úton próbálják rendezni a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület előtt.
  • Békés megegyezés hiánya esetére a felek megállapodnak, hogy az ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

 

Kelt: Budapest 2017. 09. 26.